Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Ανάρτηση Δασικών Χαρτών στον Ν. Λάρισας


Σε εφαρμογή του Ν. 4389/2016, στις 03/02/2017 αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της ΕΚΧΑ Α.Ε. (http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx) ο Δασικός Χάρτης  της  Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, προκειμένου να επιτευχθεί ο σαφής καθορισμός των περιοχών που αποτελούν δάση και δασικές εκτάσεις. 
Κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις ανωτέρω εκτάσεις. 
Η υποβολή των αντιρρήσεων ξεκινά δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών (για τους κατοίκους εξωτερικού, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες)
Θα πρέπει να τονιστεί ότι αντικείμενο των αντιρρήσεων αποτελεί μόνο ο χαρακτηρισμός των απεικονιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων και όχι το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους. Από τη στιγμή που ο Δασικός Χάρτης κυρωθεί, θεωρείται οριστικός και έχει πλέον πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή.
Επί του κυρωμένου Δασικού Χάρτη είναι δυνατή η αίτηση άσκησης ακυρώσεως μόνο ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται για κάθε ιδιοκτησία σε περιπτώσεις όπως: μεταβίβαση, αγοραπωλησία, κληρονομιά, οικοδόμηση κτλ.
Για το λόγο αυτό ο πολίτης, εφόσον έχει έννομο συμφέρον και θίγεται η ιδιοκτησία του από τον χαρακτηρισμό του Δασικού Χάρτη, επιβάλλεται να προχωρήσει σε αντίρρηση.
Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου των αντιρρήσεων ειδικό τέλος.
Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και για την έκταση που αμφισβητείται έχει ως εξής:
α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, είκοσι (20) ευρώ.
β) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου α), σαράντα πέντε (45) ευρώ.
γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., εκατόν τριάντα πέντε (135) ευρώ.
δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
ε) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., εννιακόσια (900) ευρώ.
στ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ.
ζ) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ. τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) ευρώ.

Ηλιάννα Ν. Κατσαβού
Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Msc Περιβαλλοντολόγος
Τηλ. Επικοινωνίας:6972291812
e-mail: ilikatsavou@hotmail.com

* Ευχαριστούμε θερμά τη συμπατριώτισσά μας Ηλιάννα Ν. Κατσαβού για την αποστολή της ενημέρωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου