Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Ο Βαγγέλης Παναγιώτου ανέλαβε Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης


Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Βαγγέλης Παναγιώτου


Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης ορίζεται ο κος. Ευάγγελος Παναγιώτου του Νικολάου, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για την Δημοτική Ενότητα Αντιχασίων, στον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:
- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου (πάρκων, πλατειών, λαϊκής αγοράς) και των κοιμητηρίων, καθώς επίσης και την μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας.
- Την ευθύνη της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
- Την επεξεργασία και μέριμνα για ανακύκλωση των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων κυρίως σε χαρτί, γυαλί, πλαστικό αλλά και σε άλλα είδη.
- Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
A) Τις διατάξεις του άρθρου 1 και 58 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης" (αρμοδιότητες Δημάρχου).
B) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» περί εξουσιοδότησης υπογραφών.
Γ) Τις διατάξεις του άρθρου 44 §3 Ν. 3979/2011.
Δ) Τις ανάγκες ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των διαφόρων δομών και υπηρεσιών του Δήμου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε τον ακόλουθο Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ελασσόνας Γεώργιο Παπαευθυμίου του Κωνσταντίνου (αμισθί),
της πλειοψηφούσας παράταξης, εκχωρώντας, την υποστήριξη όλων των θεμάτων που αφορούν τα άτομα με αναπηρία, την διαχείριση του δημοτικού Λαχανόκηπου και την μέριμνα για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου, παρέχοντας κατευθύνσεις και πρότυπα για τη δράση του.
Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Εντεταλμένου Συμβούλου γίνεται πάντοτε σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.
Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας, τις μεταβιβασθείσες ανωτέρω αρμοδιότητες του απόντος ή κωλυόμενου Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου, θα ασκεί ο Δήμαρχος.
Από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη εις βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού.
Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ελασσόνας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

* Το Ιστολόγιο "Κρανέα Ελασσόνας" συγχαίρει θερμά τον συμπατριώτη μας Βαγγέλη Παναγιώτου για την ανάληψη των παραπάνω καθηκόντων του και του εύχεται καλή δύναμη στον νευραλγικό τομέα της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος και της Ανακύκλωσης.

* Ευχαριστούμε θερμά τον Γιώργο Ι. Μπαλή για την αποστολή του θέματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου